Załóż bezpłatne konto

Regulamin

Regulamin Serwisu Kuriernetplus obowiązujący od 01/08/2016

§1 Definicje

 

1. Kuriernetplusplus: Agnieszka Mianowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kuriernet Agnieszka Mianowska z siedzibą w Czarnej (05-200) przy ul. Mostowa 77, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wołomina pod numerem 14831.

2. Użytkownik: osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dla której Kuriernetplus utworzył zgodnie z nin. Regulaminem konto w Serwisie Kuriernetplus.

3. Przewoźnik: niżej wskazany podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług kurierskich, tj. przyjmowaniu do przewozu, przewozie i doręczaniu Przesyłek bez pobrania gotówki lub „za pobraniem” gotówki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Regulaminem Przewoźnika.

3.1. UPS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-222) przy ul. Prądzyńskiego 1/3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036680.

3.2. KOLPORTER EXPRESS Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (25-528) przy ul. Zagańskiej 21, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000346471.

3.3. DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-275) przy ul. Mineralnej 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028368.

3.4 General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Głuchowie ( 62-052) ul. Tęczowa 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005009.

3.5 Raben Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim ( 05-825) ul. Chrzanowska 7, wpisana do rejestru przedsiebiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000044200, NIP 781-00-25-219

3.6 DHL Express (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 47237, kapitał zakładowy 21.892.500 PLN, NIP 527-00-22-391

3.7 ET Logistik Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-236, ul. Annopol 3, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000053574, NIP: 5261025183, Regon 010972267

4. Serwis Kuriernetplus: serwis internetowy prowadzony przez Kuriernetplus utrzymywany w domenie www.Kuriernetplus.pl.

5. Przesyłka: paczki, koperty, palety nadane w ramach jednego zamówienia na Usługę Kurierską złożonego przez Użytkownika w Serwisie Kuriernetplus.

6. Usługa: usługa świadczona na podstawie niniejszego Regulaminu przez Kuriernetplus drogą elektroniczną przy pomocy Serwisu Kuriernetplus, polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi złożenia zamówienia Usługi Kurierskiej.

7. Usługa Kurierska: usługa polegająca na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu Przesyłek wykonywana przez Przewoźnika w ramach jego działalności na podstawie Regulaminu Przewoźnika.

8. Dni Robocze: dni od poniedziałku do piątku, przy czym nie obejmują świąt państwowych, kościelnych oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy.

9. Cennik: dokument umieszczony w Serwisie Kuriernetplus oraz dostępny w siedzibie Kuriernetplus określający cenę za wykonanie Usługi.

10. Dane Dostępowe: login, adres e-mail oraz hasło do konta Użytkownika.

11. Regulamin: niniejszy dokument, określający zasady korzystania z Serwisu Kuriernetplus, dostępny w Serwisie Kuriernetplus oraz w siedzibie Kuriernetplus.

12. Regulamin Przewoźnika: wskazane w Serwisie Kuriernetplus oraz na stronie internetowej Przewoźnika regulacje dotyczące zasady świadczenia usług przez Przewoźnika.

UPS: http://www.ups.com/content/pl/pl/resources/ship/terms/service.html?srch_pos=2&srch_phr=warunki

K-EX: http://k-ex.pl/regulamin

GLS: https://gls-group.eu/PL/pl/regulamin

DPD usługi krajowe: http://dpd.com.pl/

DPD usługi międzynarodowe: http://dpd.com.pl/

RABEN: http://polska.raben-group.com/strefa-klienta/regulamin-swiadczenia-uslug/

DHL: http://dhlparcel.pl/content/dhl_parcel_poland/pl/contact/documents.html

ET LOGISTIK: http://etlogistik.com/pl/Transport-krajowy.html

13. Adresat: osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, do której skierowana jest Przesyłka.

14. Informacja handlowa: rozpowszechniane przez Kuriernetplus do Użytkowników informacje dotyczące oferowanych przez Kuriernetplus Usług m.in. obniżki cen Usług.

 

§2 Rodzaj i zakres usług

 

1. Kuriernetplus świadczy na podstawie niniejszego Regulaminu drogą elektroniczną przy pomocy Serwisu Kuriernetplus Usługę polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi złożenia zamówienia Usługi Kurierskiej.
2. Kuriernetplus nie wykonuje Usługi Kurierskiej – jest ona wykonywana wyłącznie przez Przewoźnika, w ramach jego działalności gospodarczej, na jego ryzyko i odpowiedzialność, na podstawie Regulaminu Przewoźnika. Po skorzystaniu z Serwisu Kuriernetplus Użytkownik może domagać się od Przewoźnika wykonania Usługi Kurierskiej zgodnie z warunkami Regulaminu Przewoźnika.
3. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania się z Regulaminem i Regulaminem Przewoźnika, z którego Usług Kurierskich będzie korzystał, przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Kuriernetplus. Akceptacja treści ww. Regulaminów jest warunkiem korzystania z Serwisu Kuriernetplus.
4. Kuriernetplus jest autorem Serwisu Kuriernetplus i właścicielem wszelkich praw do tego Serwisu.

 §3 Założenie i utrzymanie konta Użytkownika w Serwisie Kuriernetplus

 

1. Celem złożenia zamówienia na Usługę Kurierską Użytkownik rejestruje się w Serwisie Kuriernetplus – rejestracja polega na utworzeniu w ramach Serwisu Kuriernetplus konta Użytkownika. Konto zakładane jest po wypełnieniu przez Użytkownika formularza dostępnego w Serwisie Kuriernetplus. Przy wypełnianiu formularza Użytkownik potwierdza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
2. W przypadku Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu kodeksu cywilnego, utworzenie konta jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na złożenie mu przez Kuriernetplus propozycji zawarcia umowy dotyczącej świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Przy tworzeniu konta w Serwisie Kuriernetplus Użytkownik może wyrazić zgodę na przesyłanie mu Informacji handlowych dotyczących oferowanych przez Kuriernetplus usług na adres e-mail podany podczas zakładania konta lub adres e-mail zaktualizowany przez Użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili cofną tę zgodę na przesyłanie mu przez Kuriernetplus Informacji handlowych – cofnięcie zgody jest możliwe w szczególności po zalogowaniu do konta Użytkownika.
4. Po zaakceptowaniu utworzenia konta przez Użytkownika, Kuriernetplus przesyła Użytkownikowi potwierdzenie założenia konta na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w procesie rejestracji w Serwisie Kuriernetplus.
5. Wraz z potwierdzeniem o utworzeniu konta Użytkownik otrzymuje Dane Dostępowe, których podanie jest każdorazowo wymagane, aby Użytkownik mógł uzyskać dostęp do swojego konta w Serwisie Kuriernetplus i złożyć zmówienie. Zalogowanie się w Serwisie Kuriernetplus jest równoznaczne z zawarciem umowy na świadczenie usług elektronicznych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie pomiędzy Kuriernetplus a Użytkownikiem.
6. Użytkownik zobowiązany jest chronić przed osobami nieupoważnionymi Dane Dostępowe.
7. Dostęp do konta Użytkownika następuje po zalogowaniu się w Serwisie Kuriernetplus poprzez podanie Danych Dostępowych Użytkownika we właściwym polu. Każdorazowe skorzystanie z Serwisu Kuriernetplus jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu w jego obowiązującej w danym czasie wersji, dlatego Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem każdorazowo przed skorzystaniem z Serwisu Kuriernetplus.
8. Po zalogowaniu się w Serwisie Kuriernetplus Użytkownik ma prawo zmiany swoich danych podanych przy utworzeniu konta – aktualizacja tych danych może być konieczna do prawidłowego korzystania z Usługi i wykonywania Usługi Kurierskiej przez Przewoźnika.

 

§4 Zlecenie wykonania Usługi Kurierskiej

 

1. Zlecenie wykonania Usługi Kurierskiej wymaga:
1.1 zalogowania się Użytkownika do Serwisu Kuriernetplus,
1.2 dokonania przez Użytkownika wyboru Przewoźnika, z którego Usługi Kurierskiej chce skorzystać oraz zapoznania się z Regulaminem tego Przewoźnika,
1.3 wypełnienia formularza, w którym podaje informacje dotyczące Przesyłki,
1.4 wyboru przez Użytkownika rodzaju Usługi Kurierskiej, z której zamierza skorzystać,
1.5 zatwierdzenia zlecenia Usługi Kurierskiej,
1.6 zapłaty ceny za Usługę Kurierską zgodnie z Cennikiem.
2. Składanie zleceń na Usługi Kurierskie za pomocą Serwisu Kuriernetplus możliwe jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, przy czym realizacja zleconych Usług Kurierskich przeprowadzana jest w Dni Robocze w godzinach 8-16. Zlecenie na Usługi Kurierskie, które będzie złożone poza wskazanymi powyżej godzinami oraz w inne dni niż Dni Robocze będzie realizowane w najbliższym Dniu Roboczym.
3. Użytkownik w ramach Serwisu Kuriernetplus może korzystać wyłącznie z Usług Kurierskich tych Przewoźników, z którymi w swoim własnym imieniu i bezpośrednio nie ma podpisanej umowy na wykonywanie usług kurierskich. Dokonanie przez Użytkownika wyboru Przewoźnika zgodnie z pkt. 1.2. powyżej przy pomocy Serwisu Kuriernetplus jest równoznaczne z oświadczeniem Użytkownika, że nie korzysta - na podstawie umowy zawartej bezpośrednio z Przewoźnikiem - z Usług Kurierskich wybranego Przewoźnika i z jego Usług Kurierskich chce skorzystać w ramach Serwisu Kuriernetplus.
4. Zatwierdzenie zlecenia zgodnie z pkt. 1.5. powyżej przy pomocy Serwisu Kuriernetplus jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, że zapoznał się i akceptuje Regulamin oraz Regulamin Przewoźnika.
5. Użytkownik odpowiada za wybór Przewoźnika i prawidłowość danych przekazanych Przewoźnikowi w celu wykonania Usługi Kurierskiej, ponieważ Usługi Kurierskie odbywają się zgodnie z Regulaminem Przewoźnika, Przewoźnikowi przysługuje prawo do weryfikacji każdej Przesyłki pod względem wagi oraz rozmiarów. W przypadku stwierdzenia, że zadeklarowane przez Użytkownika dane Przesyłki (waga bądź gabaryty) są niezgodne ze stanem rzeczywistym Przesyłki, Usługa Kurierska zostanie wykonana, jednakże Użytkownik zostanie obciążony dodatkowymi opłatami, które zgodnie z Cennikiem lub Regulaminem Przewoźnika odpowiadają rzeczywistej wadze lub rozmiarowi Przesyłki .
6. Użytkownik w celu prawidłowego wykonania Usługi Kurierskiej powinien postępować zgodnie z Regulaminem wybranego przez siebie Przewoźnika.
7. Użytkownik zostanie powiadomiony na adres e-mail podany w trakcie zakładania konta lub adres e-mail zaktualizowany przez Użytkownika o przyjęciu realizacji Usługi Kurierskiej. Wraz z tym powiadomieniem Użytkownikowi zostaje dostarczony wygenerowany przez Serwis Kuriernetplus list przewozowy i/lub etykieta. Użytkownik drukuje ten dokument/te dokumenty i przekazuje Przewoźnikowi podczas odbioru Przesyłki przed przystąpieniem przez Przewoźnika do wykonania Usługi Kurierskiej.
8. Z zastrzeżeniem postanowień poniższych, Użytkownik może anulować złożone zamówienie na Usługę Kurierską w przeciągu 2 miesięcy od złożenia zlecenia. W przypadku anulowania przez Użytkownika opłaconego już zamówienia cena zostanie zwrócona Użytkownikowi niezwłocznie. Można anulować jedynie takie zamówienia na Usługę Kurierską, w trakcie realizacji których nie podjęto jeszcze próby odebrania przesyłki - w przypadku jednak, gdy Przewoźnik podjął już próbę odebrania Przesyłki i poniósł związane z tym koszty, Przewoźnik może mieć prawo do żądania zapłaty odpowiedniej części ceny zgodnie z Regulaminem Przewoźnika oraz obowiązującym w danym czasie prawem.
9. Modyfikowanie danych zamówienia Usługi Kurierskiej odbywa się poprzez anulowanie zamówienia (zgodnie z pkt. 8 powyżej), a następnie złożenia zamówienia wykonania nowej Usługi Kurierskiej. Nie jest dopuszczalne modyfikowanie danych zamówienia, które jest już w trakcie wykonywania przez Przewoźnika, tj. po odbiorze przez Przewoźnika Przesyłki celem wykonania Usługi Kurierskiej.
10. W przypadku wybrania przez Użytkownika Usługi Kurierskiej związanej z doręczeniem Przesyłki „za pobraniem” Kuriernetplus przekazuje Użytkownikowi pobraną przez Przewoźnika UPS od Adresata kwotę należną Użytkownikowi w ciągu 7-10 dni roboczych od pobrania jej od Adresata. Kwotę pobraną przez Przewoźnika Kolporter Express Sp. z o.o. przekazuje w terminie do 14 dni roboczych od dnia doręczenia przesyłki do Adresata. Przekazanie tej kwoty należnej Użytkownikowi następuje na konto, którego numer został podany przez Użytkownika w dniu złożenia zlecenia   na Usługę Kurierską związaną z doręczeniem Przesyłki „za pobraniem” albo na konto bankowe wskazane w Panelu Klienta jako konto do zwrotu pobrań albo na konto o innym numerze, wskazanym przez Użytkownika drogą elektroniczną najpóźniej z chwilą doręczenia Przesyłki Adresatowi przez Przewoźnika. Za dzień zwrotu należności z usługi pobraniowej uznaje się dzień zaksięgowania wypłaty na rachunek bankowy Klienta, widoczny na bankowym potwierdzeniu transakcji z banku Serwisu.

 


§5 Podstawowe wymagania techniczne konieczne do korzystania z Serwisu Kuriernetplus

 

Do korzystania z Serwisu Kuriernetplus wymagane jest posiadanie przez użytkownika:
1. dostępu do Internetu;
2. sprawnej drukarki atramentowej lub laserowej,
3. przeglądarki internetowej typu: Internet Explorer 7, Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Firefox, Opera, Chrome, Safari, itp.


§6 Płatności i rozliczenia

 

1. Prowadzenie konta Użytkownika w Serwisie Kuriernetplus jest bezpłatne.
2. Użytkownik zobowiązuje się zapłacić Kuriernetplus za Usługę Kurierską cenę, w wysokości właściwej dla rodzaju Przesyłki (według jej rzeczywistej wagi lub rozmiarów) i wybranej Usługi Kurierskiej, która to cena jest określona w Cenniku, zamieszczonym w Serwisie Kuriernetplus.
3. W przypadku gdyby cena zapłacona przez Użytkownika nie odpowiadała wynikającej z Cennika cenie właściwej dla rodzaju wybranych Przesyłki i Usługi Kurierskiej (np. na skutek nieprawidłowo podanej przez Użytkownika wagi i wymiarów Przesyłki) lub w przypadku gdyby z wykonaniem Usługi Kurierskiej było połączone konieczne wykonanie dodatkowych usług przez Przewoźnika (np. zwrot Przesyłki, której odbioru odmówił Adresat, brak palet dla zamówionej Przesyłki) Użytkownik zobowiązuje się zapłacić Kuriernetplus różnicę pomiędzy ceną zapłaconą a ceną należną wynikającą z Cennika.
4. Kuriernetplus pobiera cenę za wykonanie Usługi Kurierskiej i rozlicza ją z Przewoźnikiem.
5. Zapłata ceny za Usługę Kurierską dokonywana jest „z góry” e-przelewem, za pośrednictwem platformy internetowej przelewy24.pl albo "z dołu" jako płatność odroczona
6. Zasadą jest zapłata ceny „z góry”.
7. Płatność „z dołu” jest możliwa tylko wtedy, gdy Użytkownik podczas zakładania Konta w Serwisie Kuriernetplus powiadomi Kuriernetplus o wyborze płatności za Usługi Kurierskie „z dołu” i prześle do Kuriernetplus drogą elektroniczną następujące dokumenty:
7.1. w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej - zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i decyzję o nadaniu nr NIP;
7.2. w przypadku spółek, fundacji i stowarzyszeń wpisanych do rejestru przedsiębiorców – odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego i decyzję o nadaniu nr NIP;
7.3. w przypadku spółki cywilnej - umowy spółki i decyzję o nadaniu nr NIP oraz dokumentów wskazanych w pkt. 7.1. każdego ze wspólników.
8. W ciągu 15 dni od dokonania zapłaty za Usługę Kurierską z płatnością ceny „z góry” Kuriernetplus wystawia fakturę VAT, którą otrzymuje Użytkownik. Użytkownik, który korzysta z opcji płatności „z dołu” otrzymuje raz w tygodniu fakturę obejmującą wszystkie wykonane w danym tygodniu Usługi Kurierskie – taka faktura wskazuje odroczony terminem płatności wynoszący 7 dni.
9. Jeżeli obowiązujące przepisy dopuszczają otrzymywanie faktur drogą elektroniczną i Użytkownik wyrazi na to zgodę, będzie otrzymywał faktury VAT drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas zakładania konta w Serwisie Kuriernetplus lub adres e-mail zaktualizowany przez Użytkownika. Po zalogowaniu do Serwisu Kuriernetplus Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na przesyłanie mu przez Kuriernetplus faktury VAT drogą elektroniczną.
10. W przypadku rezygnacji przez Użytkownika z przesyłania mu przez Kuriernetplus faktur VAT drogą elektroniczną, faktury VAT będą wysłane drogą pocztową na adres wskazany przez Użytkownika podczas zakładania konta w Serwisie Kuriernetplus lub adres zaktualizowany przez Użytkownika.
11. Reklamacje wynikające z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania obsługi płatności ceny za Usługi Kurierskie za pośrednictwem platformy internetowej przelewy24.pl Użytkownik kieruje bezpośrednio do przelewy24.pl, zgodnie z regulaminem przelewy24.pl dotyczącym świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych.
12. Zwrot wpłaconej ceny stosownie do okoliczności odbywa się na podstawie korekty faktury VAT.
13. Kuriernetplus przysługuje prawo potrącenia przysługujących mu od Użytkownika wymagalnych należności z kwot pobranych od Adresatów zgodnie z §4 pkt. 10 powyżej.

14.Strony ustalają, że w razie opóźnienia w spełnieniu świadczenia zleceniobiorcy przysługiwać będą odsetki maksymalne zgodnie z art.359 § 21 kodeksu cywilnego.

 

§7 Pakiet Biznes i Konto Skarbonka

 

1. Każdy z Użytkowników może korzystać z dostępnych w Serwisie Kuriernetplus pakietów biznesowych i konta Skarbonka
2. Pakiet biznesowy polega na nieograniczonym ilościowo zlecaniu wykonania Usług Kurierskich przez określony czas i może być wykupiony na następujące okresy: tj. 7 dni, 14 dni, 30 dni, 90 dni, 180 dni, 360 dni.
3. Cena pakietów biznesowych zawarta jest w Cenniku.
4. W przypadku rezygnacji Użytkownika z Usług Kuriernetplus cena pobrana za wykupienie pakietu biznesowego nie podlega zwrotowi.
5. Konto Skarbonka polega na tym, że Użytkownik płaci Kuriernetplus „z góry” określoną kwotę, z której korzysta zlecając Usługi Kurierskie o wartości nieprzekraczającej wpłaconej kwocie przez okres 6 miesięcy następujących po dniu zapłaty. Po upływie wyżej wymienionego okresu wpłacona kwota, która nie została wykorzystana na zlecenie wykonania Usług Kurierskich, nie podlega zwrotowi. 

 

§8 Reklamacje

 

1. Użytkownik może składać reklamacje związane z Usługami oferowanymi przez Kuriernetplus, za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie Kuriernetplus lub pisemnie.
2. Reklamacja powinna zawierać, co najmniej:
- dane identyfikacyjne Użytkownika,
- numer transakcji lub inne dane określające działania Kuriernetplus pozwalające na identyfikacje reklamowanej Usługi,
- określenie przedmiotu reklamacji i roszczenia w stosunku do Kuriernetplus.
3. W przypadku, gdy podane w reklamacji dane lub informacje będą niewystarczające do rozpatrzenia reklamacji Kuriernetplus zwróci się niezwłocznie do Użytkownika o ich uzupełnienie.
4. Kuriernetplus rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania reklamacji zawierającej elementy określone w pkt. 2 powyżej.
5. Użytkownik otrzymuje informacje o sposobie rozpatrzenia reklamacji pocztą elektroniczną na adres e-mail podany podczas zakładania konta lub adres e-mail zaktualizowany przez Użytkownika.
6. Reklamacje dotyczące Usług Kurierskich wymagają zgłoszenia bezpośrednio do Przewoźnika zgodnie z zasadami wskazanymi w odpowiednim Regulaminie Przewoźnika.§9 Działanie Serwisu Kuriernetplus

 

1. Kuriernetplus gwarantuje dostęp do Serwisu Kuriernetplus, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
2. Kuriernetplus informuje, że mogą wystąpić przerwy techniczne w dostępie do Serwisu Kuriernetplus spowodowane w szczególności koniecznością wykonania konserwacji infrastruktury i oprogramowania Serwisu Kuriernetplus, jak również w przypadku awarii. W przypadku wystąpienia takich okoliczności Kuriernetplus będzie informował o nich na stronie Serwisu podając także informacje o przewidywanym okresie trwania utrudnień.

 

§10 Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy

 

1. Osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego, zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, która zawarł umowę z Kuriernetplus, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy następujące lub podobne oświadczenie na piśmie: „Oświadczam, że odstępuję od umowy zawartej z Kuriernetplus w dniu […]”. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy świadczenie Usługi rozpoczęto, za zgodą konsumenta wyrażoną choćby poprzez złożenia zamówienia na Usługę Kurierską, przed upływem terminu 10 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Użytkownik może w każdym czasie usunąć swoje konto z Serwisu Kuriernetplus i rozwiązać umowę z Kuriernetplus.
3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu oraz nieterminowego regulowania należności za Usługi Kuriernetplus, po wcześniejszym wezwaniu Użytkownika do zaprzestania naruszania Regulaminu lub uiszczenia zaległych należności, Kuriernetplus ma prawo - w przypadku nie ustosunkowania się przez Użytkownika w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wezwania – do:
3.1. rozwiązania Umowy z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym. Rozwiązanie umowy staje się skuteczne z chwilą wysłania przez Kuriernetplus Użytkownikowi oświadczenia o rozwiązaniu umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas zakładania konta lub adres e-mail zaktualizowany przez Użytkownika; lub
3.2. zablokowania konta Użytkownika w Serwisie Kuriernetplus, o czym Użytkownik jest informowany niezwłocznie pocztą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas zakładania konta lub adres e-mail zaktualizowany przez Użytkownika.

 

§11 Odpowiedzialność Kuriernetplus

 

1. Kuriernetplus ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie oferowanych przez Kuriernetplus Usług.
2. Kuriernetplus nie ponosi odpowiedzialności za nie swoje działania:
2.1. za działania Użytkownika, w tym wybór Przewoźnika lub podanie nierzetelnych danych dot. Przesyłki, brak nadania przez Użytkownika Przewoźnikowi przesyłki w celu wykonania zamówionej Usługi Kurierskiej;
2.2. za działania Przewoźnika, w tym niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi Kurierskiej;
2.3. za działania Adresata, w tym za przyjęcie lub odmowę przyjęcia przez niego Przesyłki lub zapłatę bądź brak zapłaty kwoty należnej przy doręczeniu Przesyłki za pobraniem.

 

§12 Ochrona danych osobowych

 

1. Zgodnie z ustawą  z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr. 133, poz. 883, ze zm.) podanie Kuriernetplus danych osobowych Użytkownika i Adresata jest dobrowolne.
2. Użytkownik z chwilą założenia konta w Serwisie Kuriernetplus wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr. 133, poz. 883, ze zm.) , w celu świadczenia przez Kuriernetplus Usług, a dokonując wyboru Przewoźnika w Serwisie Kuriernetplus Użytkownik wyraża zgodę w rozumieniu ww. przepisów na to, aby jego dane osobowe mógł przetwarzać Przewoźnik w zakresie wymaganym do wykonania Usługi Kurierskiej. Kuriernetplus przetwarza przekazane mu dane osobowe zgodnie z ww. przepisami, w tym zapewnia prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania oraz prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, które dotyczą Użytkownika i Adresata na zasadach określonych we wskazanej wyżej ustawie o ochronie danych osobowych.
3. W rozumieniu ww. przepisów administratorem danych osobowych Użytkowników i Adresatów w zakresie realizacji Usługi jest Kuriernetplus.
W rozumieniu ww. przepisów, administratorem danych osobowych Użytkowników i Adresatów w zakresie realizacji Usługi Kurierskiej jest odpowiedni Przewoźnik, wybrany przez Użytkownika.
4. Kuriernetplus w zakresie realizacji Usługi może przekazywać dane osobowe Użytkowników i Adresatów Przewoźnikom w celu prawidłowego wykonania zleconej przez Użytkownika Usługi Kurierskiej. Przekazanie danych osobowych następuje na podstawie umów zawartych pomiędzy Kuriernetplus a Przewoźnikami, po wykonaniu przez Użytkownika działań koniecznych do nadania Przesyłki wynikających z Regulaminu i Regulaminu Przewoźnika.
5. W zakresie realizacji Usługi Kuriernetplus zapewnia ochronę przetwarzanych danych osobowych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

§ 13 Postanowienia końcowe

 

1. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
2. Niniejszy Regulamin w obowiązującej w danym czasie wersji dostępny jest w Serwisie Kuriernetplus. Na żądanie Użytkownika Regulamin zostanie przesłany na adres e-mail Użytkownika podany podczas zakładania konta Użytkownika lub adres e-mail zaktualizowany przez Użytkownika.
3. Użytkownik i Kuriernetplus przy realizacji Usług są związani treścią Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia na Usługę Kurierską, zgodnie z §4 pkt. 4 powyżej. Zmiana Regulaminu dokonana przez Kuriernetplus nie jest skuteczna wobec zamówień na Usługi Kurierskie złożone przez Użytkownika przed zmianą Regulaminu, chyba, że Kuriernetplus i Użytkownik wyrażą zgodę na stosowanie w takim przypadku aktualnie obowiązującej wersji Regulaminu.
4. O każdej zmianie Regulaminu Kuriernetplus informuje, z odpowiednim wyprzedzeniem umieszczając informacje na stronie Serwisu Kuriernetplus oraz zawiadamiając Użytkownika poprzez wysłanie informacji na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas zakładania konta lub adres e-mail zaktualizowany przez Użytkownika. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Kuriernetplus nie krócej jednak niż 7 dni od dnia udostępnienia ich w Serwisie Kuriernetplus. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje zmian Regulaminu powinien wypowiedzieć umowę z Kuriernetplus. Brak oświadczenia o wypowiedzeniu umowy jest równoznaczny z akceptacją zmienionego Regulaminu.
5. Postanowienia zawarte w §4 pkt. 9 zd. ostatnie, w §4 pkt. 8 zd. pierwsze , §6 pkt. 7, w §6 pkt. 13 oraz w §7 pkt. 4 i §7 pkt. 5 zd. drugie nie mają zastosowania do osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. W szczególności: w przypadku Użytkownika będącego konsumentem cena pobrana za wykupienie pakietu biznesowego jest zwracana w części niewykorzystanej, proporcjonalnie do okresu obowiązywania tego pakietu a cena wpłacona na konto Skarbonka jest zwracana w części niewykorzystanej po upływie okresu 6 miesięcy od dnia jej zapłaty.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy w szczególności kodeks cywilnego o zleceniu, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
7. Regulamin obowiązuje od dnia 1.08.2016